Auris Ammanschool Aurislogo

Leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief

Leerlingenzorg
Jaarlijks stellen wij per groep een groepshandelingsplan op en voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP).In deze plannen staan doelen die we willen behalen per groep en per leerling. Wij streven naar een zo hoog mogelijk eindniveau van de leerling. De leerkracht en de logopedist stellen het ontwikkelingsperspectief op. Zij doen dit op basis van dossiergegevens en de onderwijsbehoeftes van de leerling. Dit plan voeren wij na overleg met u uit. Twee keer per schooljaar gaan we na of de leerling de doelen haalt tijdens een groepsbespreking. Wij bespreken dit met u.

Soms verloopt de ontwikkeling van de leerling niet zoals verwacht. De leerkracht kan dan hulp vragen aan de intern begeleider. Samen kijken zij welke oplossingen nodig zijn om toch de gestelde doelen te halen. Zij betrekken u hier ook in. De leerkracht en logopedist bespreken de situatie van de leerling in de Commissie van Leerlingzorg. In deze commissie zitten de volgende personen.

 • Teamleider.
 • Leerkracht. 
 • Intern begeleider. 
 • Schoolpsycholoog. 
 • Schoolmaatschappelijk werk en schoolarts op afroep. 

Soms maken wij ook gebruik van specialisten buiten onze school. Wij bespreken altijd met u wat wij hebben besproken over de leerling.

Ontwikkelingsperspectief
In het groepshandelingsplan staan alle leerlijnen. Hierin staat per vak welke doelen we willen halen met de groep. Ook staat hierin welke methodieken wij hiervoor gebruiken. 

De leerkracht en de logopedist stellen voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Zij evalueren het OPP regelmatig met de Commissie van Leerlingzorg (CvL). Minstens eenmaal per jaar bespreken wij het OPP met u. Als het verwachte niveau voor vervolgonderwijs wordt aangepast, dan stelt de CvL het OPP opnieuw vast. De CvL houdt in de gaten of de leerling het aanbod krijgt dat passend is en of wijzigingen noodzakelijk zijn. Als een leerling ondersteuning nodig heeft die buiten ons aanbod valt, dan maken wij een leerling-specifiek ondersteuningsplan. Dit plan wordt onderdeel van het OPP.

Onderstaande onderwerpen staan in het OPP.

 • Verwacht niveau voor vervolgonderwijs (uitstroombestemming).
 • Onderwijsaanbod dat de leerling krijgt.
 • Welke extra begeleiding nodig is.

Onderstaande onderwerpen staan omschreven in het individuele gedeelte van het OPP.

 • Leren leren.
 • Spraak/Taal.
 • Communicatieve redzaamheid.
 • Sociaal emotionele ontwikkeling.

Daarnaast is er ruimte in het OPP voor vastleggen van extra onderwijsbehoefte bij bepaalde vakken.

 • Samen
 • Samen

  We leren van elkaar en met elkaar. Samen spelen en samenwerken vinden we belangrijk. Samen met de leerling, de ouders en collega's werken we aan de ontwikkeling van de leerlingen. Er is een nauwe samenwerking tussen de leerkracht, de assistent en de logopedist in de groep. 

 • Resultaatgericht
 • Resultaatgericht

  We willen eruit halen wat erin zit. De school is een open en transparante omgeving. We bieden de leerstof aan op grond van doelen, uitdaging en motivatie. De doelen zijn gekoppeld aan leerlijnen voor alle vakken. Wij houden hierbij rekening met de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Talenten van leerlingen en professionals worden optimaal benut. 
 • Betrokken
 • Betrokken

  Op de Ammanschool werkt een betrokken team. Leerlingen zijn en worden betrokken bij de eigen ontwikkeling. Aan de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt extra aandacht besteed. In de school heerst een positief leerklimaat, waarin de ontwikkeling van de leerling centraal staat. 

 • In ontwikkeling
 • In ontwikkeling

  We vinden vernieuwing belangrijk. Om bij te blijven, staan we open voor veranderingen. Op deze manier bieden we leerlingen een uitdagende leeromgeving waarin zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Gedurende de dag wordt er veel aandacht besteed aan taal, gesprekken en communicatie. De communicatieve ontwikkeling komt niet alleen terug bij de taalles. Ook bij creatieve vakken zoals gymnastiek, wereldoriëntatie en sociaal-emotionele ontwikkeling staat communicatie centraal. We gebruiken verschillende middelen en manieren van werken. Leerstof maken we beeldend met pictogrammen, het digibord, foto's en tekeningen. Bovendien maken we gebruik van ondersteunende gebaren. 

 • DCCookieLaw