Afspraken en regels

Afspraken en regels

Op school zijn dagelijks veel verschillende medewerkers en leerlingen aanwezig. Allen met hun eigen persoonlijkheid. Om alles soepel te laten verlopen, zijn afspraken en regels nodig. Op deze pagina vindt u de belangrijkste.

Onze gedragsregels

 • Wij accepteren elkaar en hebben respect voor elkaar.
 • Iedereen is anders, iedereen hoort erbij. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes zijn gelijkwaardig.
 • Wij bieden ruimte aan persoonsgebonden of cultuurgebonden verschillen. Deze mogen echter onze gedragsregels niet in de weg staan.
 • Binnen onze school voelen zowel leerlingen als volwassenen zich veilig.
 • Wij stimuleren leerlingen en volwassenen om een positief zelfbeeld te kunnen vormen.
 • Wij bevorderen zelfredzaamheid en weerbaar gedrag.
 • Op school worden materialen met respect behandeld. Iedereen is verantwoordelijk voor een verzorgde en opgeruimde omgeving.

 

Download de Gedragscode Ammanschool (pdf).

 

Onze Gouden regels
Ook hebben wij op de Ammanschool 10 Gouden Regels voor onze leerlingen opgesteld. Hierin staat dat we vriendelijk en respectvol met elkaar omgaan.

 1. Op de gang praten we zachtjes en lopen we rustig naar ons lokaal.
 2. Met elkaar spelen is heel oké. Slaan, schoppen en duwen, daar doen wij niet aan mee!
 3. Spullen van jou en spullen van mij, zorg er goed voor dan blijven we blij!
 4. Zegt een ander iets, zeg dan even niets.
 5. Lachen is fijn. Uitlachen doet pijn.
 6. Kun je het even niet alleen, vraag dan hulp aan anderen om je heen.
 7. Zegt een kind nee of hou op, dan ben je een kanjer als je stopt.
 8. Boos zijn mag. Schelden en vloeken is verkeerd gedrag.
 9. Doet een ander iets goed, geef hem een pluim op zijn hoed!
 10. . Houden we ons aan de regels, dan is het fijn om op de Auris Ammanschool te zijn!

Toedienen medicatie

Gebruikt uw kind medicijnen? U geeft toestemming voor het toedienen van medicijnen met de verklaring toediening medicatie (Word-bestand). Deze levert u in bij de administratie van onze school.

Schorsing of verwijdering

Naast preventieve protocollen, zoals de gedragscode en het anti-pestprotocol, hanteren we op de Auris Ammanschool ook een protocol ‘omgaan met agressie’. Hierin staat beschreven hoe er gehandeld wordt bij grensoverschrijdend gedrag. Bij grensoverschrijdend gedrag kan worden overgegaan tot een time-out-tijd. In bijzondere situaties kunnen wij een leerling schorsen. Afhankelijk van het voorval bepaalt de directie in overleg met de teamleider of de leerling geschorst wordt.

 

De duur van de schorsing kan variëren van een dag tot maximaal een week. Wij informeren u, de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar over de schorsing en de maatregelen die hierop volgen. Daarna bespreken wij met u en eventueel de leerling welke stappen we ondernemen om herhaling te voorkomen. Bij dit gesprek zijn de leerkracht, een lid van de Commissie van Begeleiding en/of een lid van het managementteam aanwezig. Van het gesprek maken wij een verslag. Dit sturen wij op naar u en bewaren wij in het leerlingdossier.

 

Als wij overgaan tot verwijdering van de leerling, dan zijn wij verplicht een andere school voor de leerling te vinden. Lukt dit niet binnen acht weken, dan verwijzen wij de leerling naar Bureau Leerplicht. U kunt binnen vier weken schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing tot verwijdering.

 

Download het protocol Omgaan met agressie (pdf).

Ziekmelden en afmelden

Wilt u ons vóór 08.30 uur laten weten als uw kind later of niet naar school komt? U kunt dit doen via ons ouderportaal Social Schools bij de knop aan en ‘afwezigheidsmelding’ of door te bellen naar de school.

Dat is belangrijk omdat we dan weten waar de leerling is.

Wij verzoeken u dringend bij ziekte zelf de chauffeur of vervoerder te informeren. Als uw kind beter is, neemt u ook zelf weer contact op met de chauffeur om het vervoer weer te regelen. Indien u zelf uw kind later op school brengt, laat u dit dan ook de chauffeur of vervoerder weten. Geef dan ook door dat uw kind ‘s middags wel met de bus of taxi terug gaat naar huis.

Verlof aanvragen

De leerplichtwet geeft aan dat de schoolleiding beperkte mogelijkheden heeft om verlof buiten de schoolvakanties te verlenen. Een verlofaanvraag doet u schriftelijk bij de schoolleiding. Dit kunt u alleen doen om de volgende redenen.

 

 • Bij vervulling van plichten voortkomend uit godsdienst of levensovertuiging (twee dagen van tevoren melden).
 • Aard van het beroep van (één van) de ouders.
  Voor vakantiedoeleinden mag volgens de leerplichtwet slechts in één geval buiten de officiële vakanties vrij worden gegeven. Dit is wanneer door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders het gezin niet tenminste twee weken in een schoolvakantie met vakantie kan. Alleen in dat geval mag er eenmaal per jaar voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven door het management van de school. Deze dagen mogen niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Bij de aanvraag hoort een werkgeversverklaring.
 • Gewichtige omstandigheden: ernstige ziekte, overlijden, begrafenis van bloedverwanten, huwelijk van familie in de eerste en tweede graad, verhuizing van het gezin naar een andere gemeente, gezinsuitbreiding. Dit verlof kan voor ten hoogste tien dagen per jaar verleend worden.
 • Wilt u gebruik maken van extra verlof? Vraag dit dan acht weken van tevoren aan bij de schoolleiding.

 

Buiten de hier aangegeven kaders is de leerplichtwet een wet van bijzonder strafrecht en moet de schoolleiding bij verzuim melding maken bij de leerplichtambtenaar. Uitzonderlijke bepalingen voor jonge kinderen, bepalingen bij schorsing en vanzelfsprekende gevallen als ziekteverlof laten we hier buiten beschouwing. Voor het aanvragen van verlof buiten de vakantieperiodes dient u een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie van de school.

 

Vanaf januari 2017 melden wij verzuim digitaal via het verzuimregister. Wij melden daarin:

 

 • Relatief verzuim: De leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken. Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is doen wij een nieuwe melding.
 • Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.
 • Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan.

Sociale veiligheid en pestprotocol

De visie van Auris is om leerlingen voor te bereiden op een optimale participatie in de maatschappij. Deze voorbereiding dient te gebeuren op een plek waar leerlingen zich fysiek, psychisch en sociaal veilig kunnen voelen en waar ze, afgestemd op de onderwijsbehoeften, uitgedaagd worden om te leren en ontwikkelen. Dit doen wij onder andere door structuur aan te brengen en duidelijke regels te stellen. Een belangrijk instrument daarbij zijn de schoolregels.

 

De sociale veiligheid wordt gemonitord middels het cliëntervaringsonderzoek en de Scol. Het cliëntervaringsonderzoek wordt afgenomen onder ouders, leerlingen en medewerkers. De Scol vormt het monitoringssysteem voor sociale vaardigheden en veiligheid in de klas.

 

Op iedere school is een veiligheidscoördinator en een aanspreekpersoon pesten aanwezig. Zij verzorgen de verder invulling, controle en uitvoering van het veiligheidsbeleid en anti-pestbeleid op de school.

 

Coördinator veiligheid: Marianne Saris

 

Wij willen onze leerlingen een veilige en prettige omgeving bieden waarin zij zich thuis voelen. Wij maken afspraken met elkaar over hoe wij respectvol met elkaar omgaan. In de klassen besteden wij aandacht hieraan. Krijgt u signalen dat uw kind structureel wordt gepest? Laat het ons weten, zodat wij hier iets aan kunnen doen.

 

Aanspreekpersoon bij pesten: Irma van Don

 

Download het pestprotocol (pdf).

Klachtenregeling en vertrouwenspersonen

Voor ouders, leerlingen en medewerkers is er een klachtenregeling. We gaan er vanuit dat u een klacht of probleem allereerst bespreekt met de persoon over wie de klacht gaat. Als het gaat om een klacht over algemene schoolzaken dan bespreekt u deze met de schooldirecteur. Lukt het niet om het probleem op te lossen? Neem dan contact op met één van onze vertrouwenspersonen. Deze probeert in een gesprek met de betrokkenen opnieuw een oplossing te zoeken. De vertrouwenspersonen bij Auris Ammanschool zijn Anik Parel en Rob Leeneman. Wilt u een van onze twee vertrouwenspersonen spreken, maak dan een telefonische afspraak. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 088-8940700.

 

Is het probleem te groot of te complex om in een gesprek op te lossen, dan kan de vertrouwenspersoon adviseren een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Koninklijke Auris Groep.

 

Meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling

Auris werkt volgens een eigen meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze is opgesteld op basis van het model dat beschikbaar is vanuit de ministeries van VWS, OCW en Veiligheid & Justitie. De meldcode bestaat uit een 5-stappenplan waarin staat wat een leerkracht/professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

 

Meer informatie over klachten en de meldcode leest u op de website van Koninklijke Auris Groep.

Mobieltjes

We begrijpen dat (oudere) leerlingen een mobieltje op zak hebben. Tegenwoordig nemen steeds meer kinderen een mobieltje mee naar school. We maken daar afspraken over. Regel is dat de mobieltjes uitgaan zodra leerlingen op school komen. Het is op eigen risico om een telefoon mee naar school te nemen. De school is niet verantwoordelijk voor vermissing en/of vernieling.

Rookbeleid

In onze school en op het schoolplein is het verboden om te roken.

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.