Ouders

Contactmomenten met ouders

Onze school vindt het belangrijk om goed contact te onderhouden met de ouders van onze leerlingen. Hiervoor organiseren we verschillende contactmomenten. Hieronder vindt u een overzicht. Klik op een kader om meer te lezen. In de jaarkalender vindt u de data van deze contactmomenten.

Nieuws

Regelmatig verschijnt er via Social School nieuws met allerlei weetjes over de school. Daarnaast plaatsen wij nieuwsberichten op onze website onder het kopje nieuws.

Kennismakingsavond aan het begin van het schooljaar

Aan het begin van het schooljaar organiseren we een kennismakingsavond. We vertellen dan over de plannen voor het komende schooljaar. Ook kunt u in de klas van uw kind met de leerkracht en logopedist praten.

Informatie uitwisselen

We stimuleren oudere leerlingen om mondeling informatie over te dragen richting hun ouders.

 

Leerlingen uit de lagere groepen maken gebruik van een digitaal heen-en-weer schriftje via Social Schools, waarin de leerkrachten ouders kunnen informeren over het dagelijks gebeuren op school. Ouders kunnen ook gebruik maken van het digitale schriftje om vragen te stellen en belangrijke, leuke of minder leuke gebeurtenissen te vermelden.

 

Wekelijks verzorgt de leerkracht via het blog van Social Schools berichtjes van activiteiten uit de groep naar de ouders.
Regelmatig ontvangen ouders berichten van  school via de ouderportal Social Schools. Daarnaast kunnen ouders altijd telefonisch of per de mail van Social Schools contact opnemen met de leerkracht of logopedist voor vragen en/of opmerkingen.

 

Elke leerling heeft ook een logopediemap die mee naar huis gaat. In de map staan de oefeningen van de therapie die thuis nog geoefend kunnen worden.

Contact over dossier

Van elke leerling is een dossier aanwezig. Alleen de assistenten en logopedisten die met uw kind werken, de schoolleiding en de inspectie kunnen dit dossier inzien. U mag dit dossier ook inzien. U kunt een afspraak maken met de teamleider of directeur.

Bespreken OPP

Twee keer per jaar bespreken we het ontwikkelingsperspectief (OPP) met u. We bespreken dan ook de voortgang van uw kind. Dit doen we altijd in overleg met u. Voor de zomervakantie organiseren we een oudergesprek. We evalueren dan met u het oude plan. Wat heeft uw kind al geleerd en waar heeft het nog extra hulp bij nodig? We bekijken samen het nieuwe plan voor het komende schooljaar.

TOS-voorlichtingsavonden en -ochtenden

Voorlichtingsavonden

Op de TOS-voorlichtingsavonden krijgt u informatie over het stimuleren van de ontwikkeling van uw kind in de thuissituatie. Deze voorlichtingsavonden zijn gratis. De data van deze avonden staan in de jaarkalender.

 

Voorlichtingsochtenden

Wij organiseren daarnaast ook koffieochtenden voor ouders. Hierin wordt u geïnformeerd door de schoolmaatschappelijk werker. U vindt deze data in de jaarkalender.

Informatieavond voor eindschoolverlaters

Voor specifieke gebeurtenissen zijn er afzonderlijke ouderavonden. Zo organiseren we voor de eindschoolverlaters en hun ouders een informatieavond.

Koffieochtenden

Op de koffieochtenden komen ouders/verzorgers gezellig bijeen om met elkaar te praten of informatie te krijgen over een onderwerp dat veelal door ouders zelf is aangegeven. De schoolmaatschappelijk werkster begeleidt deze ochtenden.

Medezeggenschap

Medezeggenschap

De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

 • Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs.
 • Er is een deelraad op regioniveau (regio Zuid).

Wilt u meer weten over hoe de medezeggenschap bij Auris is geregeld? Klik dan op de button hieronder. U wordt dan doorgestuurd naar de algemene website van Auris.

Meer informatie over medezeggenschap
Oudercommissie en vertrouwenspersonen

Oudercommissie en vertrouwenspersonen

Oudercommissie
De oudercommissie van onze school houdt zich voornamelijk bezig met het organiseren van activiteiten. Ook stimuleert de oudercommissie het contact tussen de school en de ouders en zorgt ze ervoor dat ouders hun mening kunnen geven. Op de Auris Ammanschool zijn drie personen actief in de oudercommissie:

 • Danielle van Geenen, leerkracht
 • 1 ouder
 • 1 ouder

Heeft u interesse deel te nemen aan de oudercommissie? Neem dan contact op met Danielle via het telefoonnummer van de Ammanschool: 088-894700.

Vertrouwenspersonen
De Auris Ammanschool heeft twee vertrouwenspersonen.

 • Rob Leeneman, vertrouwenspersoon
 • Anik Parel, vertrouwenspersoon

Vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt ieder jaar aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. De bijdrage is erg welkom. Wij ontvangen deze bijdrage graag aan het begin van het schooljaar.

Voor groep 1 tot en met groep 6 is het bedrag vastgesteld op € 55,00. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 • De algemene bijdrage is €40,00 dit bedrag wordt gebruikt voor leuke activiteiten voor de leerlingen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerst-/winterfeest, materiaal voor podiumoptredens, excursies en nog veel meer.
 • De bijdrage voor het schoolreisje €15,00.

Voor de groepen 7/8 is het bedrag vastgesteld op €130,00. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 • De algemene bijdrage is €40,00 dit bedrag wordt gebruikt voor leuke activiteiten voor de leerlingen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerst-/winterfeest, materiaal voor podiumoptredens, excursies en nog veel meer.
 • De bijdrage voor het schoolkamp € 90,00.

Heeft u problemen met het betalen van de bijdrage voor kamp of schoolreis,  dan kunt u vaak bij uw gemeente een vergoeding krijgen. Neem hiervoor contact op met uw gemeente. Via school kunt u hierover meer informatie krijgen.

U kunt de ouderbijdrage ook altijd gespreid betalen. Neem hiervoor contact op met de administratie van de school. Alle leerlingen mogen deelnemen aan alle activiteiten. Ook als voor een leerling geen vrijwillige ouderbijdrage is betaald.