Praktische informatie

Praktische informatie

Op deze pagina staat alle praktische informatie van onze school. Heeft u alsnog vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

School op SEEF

Onze school vindt het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig, verantwoord en vaardig in het verkeer kunnen bewegen. Daarom verbindt onze school zich aan het Zuid-Hollandse programma SCHOOL op SEEF. Concreet betekent dit dat onze school jaarlijks veel aandacht besteedt aan verkeerseducatie en zich, samen met de gemeente en ouders, inspant voor een verkeersveilige schoolomgeving. Naast theoretisch verkeerslessen, bieden wij in alle groepen ook praktische verkeerslessen aan en stimuleren wij het om lopend of op de fiets naar school te komen. Kinderen hebben immers recht op een veilige, zo zelfstandig mogelijke mobiliteit. (zie ook: www.schoolopseef.nl)

 

Lees de 5 veilige verkeerstips (pdf) voor ouders.

Leerlingdossier

Van uw kind is een dossier aanwezig. Het dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers van de school die met de leerling werken, de schoolleiding en de inspectie. U heeft inzagerecht in het dossier. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de schoolleiding. Gegevens over uw kind geven we alleen aan derden na uw schriftelijke toestemming.

 

Wij werken volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. In het vrijstellingsbesluit hebben wij vrijstelling gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens op basis van wettelijke doelstellingen voor het onderwijs. Bij verwerking van gegevens die niet onder het vrijstellingsbesluit zijn opgenomen vragen wij altijd toestemming aan u als ouder en beperken wij ons enkel tot de gegevens die nodig zijn om het doel te bereiken.

Bereikbaarheid ouders

Het is belangrijk dat wij u in noodgevallen kunnen bereiken. Wij vragen u dan ook om een ‘noodnummer’ op te geven op school. Bij verandering van telefoonnummers rekenen wij er op dat u die verandering ook tijdig doorgeeft aan school, zodat wij u altijd kunnen bereiken. Wij weten ook graag uw ziektekostengegevens. Jaarlijks vragen wij alle ouders persoonlijke gegevens te controleren en eventuele wijzigingen door te geven.

Vervoer van en naar de school

Woont uw kind in de directe omgeving van school? Dan zorgt u zelf voor het vervoer van en naar school. Als u verder van school af woont, dan kunt u vervoer aanvragen bij uw gemeente. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de gemeente waar u woont.

Omdat uw kind tijdens een vrije dag niet op school aanwezig is, moet ook het taxivervoer voor die dagen afgemeld worden. Dit moet u zelf doen. De school zorgt dat de taxicentrales aan het begin van het jaar een overzicht krijgen van de studiedagen en vakanties.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt u ieder jaar een vrijwillige bijdrage. De hoogte van de bijdrage is voor het schooljaar 2018-2019 vastgesteld op €37,50. We organiseren daarmee leuke activiteiten voor de kinderen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal voor musicals, excursies en nog veel meer. De bijdrage is erg welkom, maar niet verplicht. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u bericht over de hoogte van de bijdrage, de activiteiten die daarmee ondernomen worden en de wijze van betaling. Heeft u vragen over het voldoen van de vrijwillige bijdrage, neem dan contact op met de school.

 

Daarnaast wordt u nog om een bijdrage gevraagd voor het jaarlijkse schoolreisje van onder- en middenbouw (€ 10), of het schoolkamp voor de bovenbouw (€ 90).

Ouders actief

Bij een aantal schoolactiviteiten wordt u gevraagd deze te ondersteunen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het sinterklaasfeest, de kerstviering, het jaarlijkse schoolfeest of het schoolreisje. Ook kan u een rol hebben bij de zogenaamde ‘luizencontrole’. Wilt u als ouder meehelpen het sinterklaasfeest te organiseren, of luizenmoeder of -vader worden? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Schoolfotograaf

Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf. Alle leerlingen worden apart op de foto gezet en er wordt een groepsfoto gemaakt.

Overblijven

Alle leerlingen blijven de hele dag op school. Dat betekent dat ze op school eten, ook op woensdag. Tijdens de pauze eten de leerlingen de lunch die ze zelf hebben meegebracht. Bij voorkeur bruin brood met korst.

 

Iedere dag eten de leerlingen een stukje fruit dat ze van thuis hebben meegenomen. Dit kan een mandarijn zijn, stukjes appel, komkommer of druiven. Als het fruit geschild moet worden, wilt u dit dan alstublieft thuis doen. Wij vinden gezond eten belangrijk. Daarom vragen wij u geen snoep mee te geven.

Aanspreken van de medewerker

Leerlingen spreken onze medewerkers aan met meester of juf, gevolgd door de voornaam.

Verjaardag

Alle leerlingen mogen natuurlijk hun verjaardag op school vieren. Ouders van jonge kinderen (tot en met groep 3) mogen hierbij aanwezig zijn, na afspraak met de leerkracht.