Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vindt u meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan.

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, leraarondersteuners) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen (vanaf groep 5) ontvangen digitaal een vragenlijst met vragen over ons onderwijs. Onderwerpen waar vragen over gesteld worden zijn: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, veiligheid, sociale veiligheid, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De beste beoordeling die gegeven kan worden is een 4, de minste beoordeling is een 1. Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2019 te zien.

 

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleiding van de school in contact komt met de medewerkers, specialisten en ouders om de resultaten te bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

Het ervaringsonderzoek laat zien dat de medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen erg tevreden zijn over de school. Vergeleken met vorig jaar zijn de afspraken rondom internet en social media voor leerlingen duidelijker geworden. Daarnaast zijn de medewerkers positiever over de procedures en de aanpak van negatief gedrag. Ouders zijn zeer positief over de gebaren in de klas.

Onze ambities zijn om de ouderbetrokkenheid op het OPP en het handelingsplan te vergroten onder het motto: samen voor het kind. Daarnaast willen we de communicatie versterken met ouders door het uitspreken van verwachtingen met name op het gebruik van het ouderportal.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom nemen we jaarlijks de veiligheidsmonitor af. De veiligheidsmonitor bestaat uit een aantal vragen voor leerlingen, ouders, leraren en specialisten om het gevoel van veiligheid van leerlingen in kaart te brengen. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst.

Binnen iedere rubriek is een aantal stellingen aan de leerlingen voorgelegd. De leerlingen konden op een vierpuntsschaal aangeven in hoeverre ze het met de stelling eens of oneens waren (1 = oneens, 4 = eens). De stellingen in de laatste rubriek zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal van ‘nooit’ tot ‘altijd’). Een lagere score op deze schaal geeft aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Deze resultaten zijn voor het maken van de bovenstaande grafieken omgezet zodat de resultaten goed te vergelijken zijn.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

  • een versie met de vragen en tekst;
  • een voorgelezen versie met tekst;
  • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
  • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

Daarnaast is sinds 2020 voor het eerst gewerkt met een aparte afname voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4. Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent in gesprek met de leerlingen (individueel) om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen.

De leerlingen beoordelen de veiligheid op school voldoende. Ons streven is om het gevoel van veiligheid te vergroten door de ingebrachte ideeën van de leerlingen voor op het plein en omgang met elkaar te gaan verwezenlijken.

Uitstroom en bestendiging

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling voor groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan wegens een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

In schooljaar 2018-2019 zijn 20 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze 20 leerlingen is 80% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie is dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar behaald.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. Onze leerlingen stromen in verschillende richtingen uit. In de onderstaande figuur is te zien waar onze leerlingen het afgelopen jaar heen zijn gegaan.

In 2018-2019 zijn 15 leerlingen na groep 8 uitgestroomd. Net zoals voorgaande jaren, stroomt het grootste gedeelte van de leerlingen uit naar het vmbo bbl/kbl. We streven er naar dat minstens 70% van de eindschoolverlaters verder gaan op vmbo-niveau of hoger. Dat percentage ligt dit jaar op 67%, het streven is dus net niet gehaald. Of dit streven gehaald kan worden, is uiteraard ook afhankelijk van de leerlingen die uitstromen. Wij houden bij of de uitstroom overeenkomt met de verwachte uitstroom in het uitstroomperspectief van de leerling twee jaar eerder.

In schooljaar 2018-2019 is 87% van de leerlingen uitgestroomd volgens het uitstroomperspectief van twee jaar eerder. Dit percentage is aanzienlijk hoger dan vorig jaar en komt goed in de buurt van de ambitie die de school heeft gesteld. De ambitie is dat minstens 90% van de leerlingen uitstroomt volgens het perspectief.

 

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in 2017-2018 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2019 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Helaas lukt het niet altijd meer om deze gegevens goed in kaart te brengen door onder andere de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Dit maakt dat bij deze meting van 4% van de leerlingen (1) onbekend is of zij bestendigd zijn. Van 68% van de leerlingen weten we zeker dat zij bestendigd zijn, de andere leerlingen zijn niet bestendigd (2 leerlingen). De school streeft naar 90% bestendiging.

SCOL

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van SCOL. SCOL staat voor Sociale Competentie Observatielijst. Dit is een vragenlijst die door de leraar per kind wordt ingevuld. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen binnen de school en groep ervaren wordt onderzocht. We bespreken de uitkomsten van de SCOL tweemaal per jaar binnen het team.

 

De resultaten van de SCOL waren onvoldoende. Mogelijk is de SCOL niet op de juiste manier ingevuld of toegepast. Het gedrag van de leerlingen strookt niet met de uitkomsten van de SCOL. De school heeft dit jaar een nieuwe methode ingevoerd om de sociaal emotionele ontwikkeling verder te stimuleren.

 

De resultaten van de SCOL zijn nog niet openbaar.

Inspectie

De onderwijsinspectie kent een viertal onderzoeken. Hierover is meer informatie te vinden op de website van de onderwijsinspectie. In 2019 is onze school op een aantal aspecten opnieuw beoordeeld. De onderwijsinspectie heeft aangegeven dat de resultaten van de Ammanschool hoger zijn dan de inspectienormen en daarmee voldoende.

 

Zicht op ontwikkeling en begeleiding is echter onvoldoende. De belangrijkste reden hiervoor is dat het benodigde onderwijs en de ondersteuning onvoldoende vastgelegd wordt. Samenwerking en kwaliteitszorg zijn als voldoende beoordeeld.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

 

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van de Ammanschool weer.

De meeste resultaten zijn ten opzichte van 2016 gelijk gebleven. De hogere score voor technisch lezen kan komen door de inzet van nieuwe methodes zoals Met Woorden in de Weer. Naar aanleiding van vorig onderzoek is een nieuwe spellings- en leesmethode aangeschaft, deze methode lijkt samen met een aangepaste didactiek tot een hoger leeropbrengst te leiden.

 

Bij de volgende toetsen bepalen we of de nieuwe methode voor spelling effect heeft gehad. Momenteel wordt er nog extra gewerkt aan begrijpend lezen door te werken met verschillende strategieën en begrijpend luisteren.

Interne audits

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in 2016.

 

Op 4 en 5 april 2016 vond de laatste interne audit plaats. De adviezen uit de audit zijn in de afgelopen jaren in gang gezet en zijn terug te vinden in de jaarplannen van de afgelopen jaren en in het schoolplan van nu. Tijdens de gesprekken is gebleken dat onze medewerkers open en enthousiast zijn over hun werk.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende cursussen en trainingen. Daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen. Onze medewerkers zijn geschoold in TOS en ASS, Met Woorden in de Weer, Denkkracht, Nederlands met gebaren (onderbouw).