Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vindt u meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vindt u op de pagina 'onze school'.

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, onderwijsassistenten) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen ontvangen een digitale vragenlijst met vragen. De vragen gaan onder andere over: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2023 te zien. De resultaten op het gebied van (sociale) veiligheid worden apart weergegeven onder ‘Veiligheid’.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleider, medewerkers, specialisten en ouders de resultaten bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

De school is trots op de volgende punten:

–          De tevredenheid van ouders, leerlingen en het personeel

–          De ambitie van de school

–          Het samen zoeken naar een gezamenlijk beeld en de doelen in de ontwikkeling

 

De school heeft de volgende actiepunten geformuleerd:

 • Meer begeleiding bij de uitstroom van leerlingen
 • De gemeenschappelijke kijk op de verschillende procedures
 • Meer inzetten op leerling gesprekken
 • Leerlingen de mogelijkheid bieden om met visuele middelen aan te geven wat er is
 • Meer ouders betrekken in het volgende ervaringsonderzoek

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. Dit is een vragenlijst waarmee het gevoel van veiligheid op de school in kaart wordt gebracht. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, dan vullen ook ouders, medewerkers en specialisten de vragen in. Het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst enkel voor leerlingen.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

 • een versie met de vragen en tekst;
 • een voorgelezen versie met tekst;
 • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
 • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). De stellingen in de rubriek Sociale veiligheid 2 zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal: nooit (1), soms (2), vaak (3) en altijd (4). Een lagere score op deze schaal geeft dus aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Hieronder zijn de resultaten weergegeven voor de leerlingen, aangezien zij ieder jaar bevraagd worden.

* Let op, hier geldt een andere antwoordschaal

 

Sinds 2020 wordt de sociale veiligheid ook gemeten bij jonge leerlingen (groep 1 tot en met 4). Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent individueel in gesprek met de leerlingen om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen. Bij alle stellingen is gebruik gemaakt van een tweepuntsantwoordschaal, met een minimale score van 1 en een maximale score van 2. Een hoge waardering op de stellingen betekent een hoge mate van sociale veiligheid en welbevinden onder de leerlingen.

Wat valt op? 

 

We zien dat onze leerlingen zich over het algemeen veilig voelen op school. Bij de jonge leerlingen zien we dat de score over de jaren heen stabiel is, vrijwel alle kinderen voelen zich veilig op school en hebben het naar hun zin. De vragen die aan hen werden gesteld gingen bijvoorbeeld over; of ze zich fijn voelen op school, of ze soms bang zijn voor andere kinderen op school, of de juf of meester helpt als iemand gepest wordt.

 

Bij de oudere leerlingen (vanaf groep 5) zien we dat de totaalscore op veiligheid stabiel blijft. De veiligheid is uitgesplitst in sociale veiligheid 1 en 2. Bij sociale veiligheid 1 moet gedacht worden aan of kinderen zich veilig voelen op school; ze het naar hun zin hebben in de klas; de juffen/meesters helpen om pesten op te lossen. We zien dat deze score minder goed is t.o.v. vorig schooljaar. Bij sociale veiligheid 2 gaat het om vragen zoals; ik word op school gepest door andere leerlingen en ik ben bang voor andere leerlingen. We zien dat deze score de afgelopen jaren iets stijgt.

 

Over het algemeen zijn we tevreden over de resultaten en zijn we vooral trots op het gevoel van veiligheid en de knusheid van de school. Het aanpakken van de veiligheid zodat iedereen zich in de gehele school en op het plein veilig voelt, blijft bij ons een hoge prioriteit. Komend jaar richten we ons voornamelijk op het aanpakken van online pesten, dit doen wij in samenwerking met ouders.

Uitstroom en bestendiging

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

 

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling vóór het einde van groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het kader van passend onderwijs. In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan bijvoorbeeld vanwege een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2021-2022 zijn in totaal 30 leerlingen uitgestroomd. Hiervan zijn 19 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze leerlingen is 84% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie is dit jaar behaald.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. In 2021-2022 zijn 11 leerlingen uitgestroomd vanuit groep 8. De leerlingen stromen uit naar het praktijkonderwijs (27%) en vmbo bbl/kbl (73%) inclusief de leerlingen die naar een VSO zijn uitgestroomd. We streven er naar dat 65% van de eindschoolverlaters uitstromen naar een vorm van  vmbo niveau (of hoger). Dat doel is dit jaar behaald.

Uitstroombestemming volgens OPP

Wij houden bij of de uitstroombestemming overeenkomt met de verwachting in het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. In schooljaar 2021-2022 is net als vorig jaar 100% van de einduitstroom-leerlingen uitgestroomd volgens het niveau uit het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. De ambitie om minstens 90% van de leerlingen uit te laten stromen volgens het perspectief is dit jaar opnieuw gehaald.

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in schooljaar 2020-2021 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2022 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van de leerlingen zit 96% nog op een bestemming van hetzelfde niveau. De school streeft naar 90% bestendiging en heeft dat doel behaald. In het jaar hiervoor was dit niet zo, wat onder andere te maken heeft gehad met corona en met verhuizingen van leerlingen uit dat jaar.

Conclusies en actiepunten

 • Conclusies: De doelstellingen en ambities zijn afgelopen jaar goed behaald. We zijn trots dat de leerlingen nog steeds goed op hun plek zitten en dat de advisering goed is geweest.
 • Actiepunten: De ingezette koers om sterk te sturen op uitstroom en de leerdoelen van de leerlingen daarop te richten, hebben tot goede resultaten geleid. De leerlingen zijn ook meer eigenaar geworden van hun leerproces in de laatste twee jaar van de school. Belangrijk om dit vast te houden.

Kindbegrip

De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 monitoren we met behulp van Kindbegrip. Door middel van een observatievragenlijst die de leerkracht per leerling invult, krijgen we inzicht in sociaal-emotioneel leren en de sociale veiligheid van onze leerlingen op school. Daarbij brengt het in kaart in welke mate een leerling emotionele, sociale en morele competenties inzet.

 

Kindbegrip biedt de mogelijkheid om met de resultaten planmatig aan de slag te gaan. De resultaten worden besproken in groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen waarbij de leerkracht, onderwijsondersteuner, logopedist, intern begeleider en orthopedagoog betrokken zijn.

 

Onze leerlingen kunnen jaarlijks zelf ook aangeven hoe veilig ze zich voelen en wat ze wel en niet fijn vinden dmv de sociale veiligheidsmonitor.

Inspectie

De onderwijsinspectie doet eens in de vier jaar een uitgebreid onderzoek bij het bestuur en de scholen van Auris. Hiermee onderzoeken ze of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk en daarom doet de inspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur.

 

In 2019 is de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs is beoordeeld met een voldoende. Het laatste rapport is te vinden op  de website van de onderwijsinspectie (zoek op ‘Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep’). Op deze pagina zijn ook de specifieke resultaten per school te vinden.

 

Meer informatie over de onderzoeken van de inspectie is te vinden op de  website van de onderwijsinspectie.

Leeropbrengsten

De leerresultaten van Auris Ammanschool worden bekeken en geanalyseerd op leerling niveau, op groepsniveau en op schoolniveau. De gegevens leggen we naast het uitstroomprofiel van de leerling, de schoolstandaarden en de ambitie.

Om de ontwikkeling in kaart te brengen, gebruiken wij voor de groepen 1-2 het observatiesysteem ‘Mijn Kleutergroep’ en voor de groepen 3 t/m 8 gebruiken wij Leerling in Beeld (Cito).

 

Wanneer uit de analyse en de bespreking blijkt dat we zaken willen vernieuwen of verbeteren, is dit terug te vinden in het schoolplan en jaarplan.

Interne audits

Om de vier jaar vindt er een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in 2022.

 

Op 21 en 22 september 2022 vond de laatste interne audit plaats. De adviezen uit de audit zijn meegenomen in het schoolplan 2023-2027 en zijn terug te vinden in de jaarplannen.

 

Tijdens de gesprekken is gebleken dat onze medewerkers meer dan bereidwillig zijn om vragen te beantwoorden en hun ervaringen te delen. De school heeft aangetoond oprecht open te staan voor de blik van buiten. Het team liet zien zeer nieuwsgierig te zijn naar waar nog kansen voor verbetering liggen en was blij met de bevestiging van die zaken die al heel goed gaan op de Ammanschool.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende cursussen en trainingen. Daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen. Onze medewerkers zijn geschoold in TOS en ASS, Met Woorden in de Weer, Denkkracht, Nederlands met gebaren (onderbouw).

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende studiedagen, daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen, trainingen en opleidingen.

Alle professionals worden op een aantal gebieden geschoold: 21e eeuwse vaardigheden, vernieuwing in lezen dmv nieuwe methodes Karakter, Lijn 3 en methodiek Motiverend lezen. De logopedisten volgen daarnaast ook nog specifieke cursussen, zoals Prompt, TOM, SI etc.

Daarnaast zijn of worden alle professionals ook geschoold voor ‘Met Woorden in de Weer’, NMG, Denkkracht en TOS.

Tevens kiezen alle professionals zelf een training, opleiding of cursus vanuit hun eigen persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Voorbeelden van gekozen scholingen zijn: Opleiding Kindercoach, Opleiding Rots en Water, Geef me de vijf Basiscursus logopedie, Klinisch redeneren voor gedragswetenschappers, Spelen met ontwikkelingsbouwstenen, Bewegend leren, Rekenproblemen en dyscalculie, Werkdruk verminderen, Kinderbrein en bewegen en Ontwikkeling van kleuters.